112Watch abolish 112

คอลัมน์ใหม่ "The Big Interview"

122WATCH เริ่มคอลัมน์ใหม่ที่มีชื่อว่า The Big Interview เพื่อที่จะนำมุมมองใหม่ๆ จากทั่วโลกเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายอาญามาตรา 112 มาแบ่งปันกับผู้อ่าน เราได้พูดคุยกับนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย สมาชิกขององค์กรประชาสังคมระหว่างประเทศ และที่สำคัญ เหยื่ออธรรมของมาตรา 112 นี้ด้วย เราเริ่มการสัมภาษณ์แรกกับ ดร. มาร์ค เอส โคแกน จากมหาวิทยาลัยคันไซไกได ของณี่ปุ่น ซึ่งโคแกนแสดงความเห็นว่า กฎหมายฉบับนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการปิดปากคนเห็นต่าง และนี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจมาก ไม่เพียงแต่ในกลุ่มคนไทยเท่านั้น แต่เรื่องถึงมิตรสหายของประเทศไทยในต่างประเทศด้วย โคแกนเชื่อว่า วิธีเดิมในการแก้ปัญหานี้โดยการโจมตีรัฐบาลไทยไม่ประสบผลสำเร็จอีกต่อไป แต่เราควรค้นหาคนกลางหรือตัวแสดงทางการเมืองที่น่าเคารพในการออกมาเป็นผู้นำการถกปัญหานี้ในระดับระหว่างประเทศ โคแกนยังมองการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทยในเชิงเปรียบเทียบกับพม่า และเตือนว่า เราต้องระวังไม่ให้เหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสองประเทศนี้ต้องกลายมาเป็นตัวล่อความสนใจของนานาชาติเท่านั้น

Read/download below –

การประเมินเบื้องต้น Universal Periodic Review ครั้งที่ 3

Click below to download (two pages)

112Watch One Page Flyer

Click below to download

112Watch Factsheet

Click below to download (two pages)

 

Site artwork by PrachathipaType

Contact Us  |  © 2022, 112Watch | Privacy Policy

Scroll to Top