Big Interview

112WATCH เรื่มโครงการแปล The Big Interview

เพื่อที่จะทำให้คนไทยจำนวนมากได้เข้าถึงข้อมูลของ 112WATCH เราได้เริ่มโครงการแปลข้อมูลเหล่านี้เป็นภาษาไทย

112WATCH คุยกับอาจารย์เสาวนีย์ถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย และการกำเนิดของคนรุ่นใหม่และมุมมองต่อมาตรา 112

112WATCH คุยกับอาจารย์เสาวนีย์ถึงการเปลี […]

112WATCH คุยกับอาจารย์เสาวนีย์ถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย และการกำเนิดของคนรุ่นใหม่และมุมมองต่อมาตรา 112 Read More »

อาจารย์ชาวอเมริกันมองถึงเรื่องการศึกษาเรื่องประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนของประเทศไทย อย่างมาตรา 112 ที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุง

อาจารย์ชาวอเมริกันมองถึงเรื่องการศึกษาเร

อาจารย์ชาวอเมริกันมองถึงเรื่องการศึกษาเรื่องประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนของประเทศไทย อย่างมาตรา 112 ที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุง Read More »

หนังสือเล่มใหม่ของผู้เขียนชาวอเมริกันพูดถึงอิทธิพลของจีนในไทย

หนังสือเล่มใหม่ของผู้เขียนชาวอเมริกันพูด

หนังสือเล่มใหม่ของผู้เขียนชาวอเมริกันพูดถึงอิทธิพลของจีนในไทย Read More »

นักศึกษาไทยปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด แสดงความเห็นเรื่องมาตรา 112

นักศึกษาไทยปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอ

นักศึกษาไทยปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด แสดงความเห็นเรื่องมาตรา 112 Read More »

ปัญญาชนระดับโลก นอม ชอมสกี้ พูดถึงสถาบันกษัตริย์ในห้วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงของโลก

ปัญญาชนระดับโลก นอม ชอมสกี้ พูดถึงสถาบัน

ปัญญาชนระดับโลก นอม ชอมสกี้ พูดถึงสถาบันกษัตริย์ในห้วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงของโลก Read More »

Scroll to Top