Big Interview

112WATCH เรื่มโครงการแปล The Big Interview

เพื่อที่จะทำให้คนไทยจำนวนมากได้เข้าถึงข้อมูลของ 112WATCH เราได้เริ่มโครงการแปลข้อมูลเหล่านี้เป็นภาษาไทย

ปัญญาชนระดับโลก นอม ชอมสกี้ พูดถึงสถาบันกษัตริย์ในห้วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงของโลก

ปัญญาชนระดับโลก นอม ชอมสกี้ พูดถึงสถาบัน …

ปัญญาชนระดับโลก นอม ชอมสกี้ พูดถึงสถาบันกษัตริย์ในห้วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงของโลก Read More »

อาจารย์ภัทรพงษ์ แสงไกร ให้ความเห็นถึงบทบาทขององค์การระหว่างประเทศต่อการแก้ไขปัญหามาตรา 112

อาจารย์ภัทรพงษ์ แสงไกร ให้ความเห็นถึงบทบ …

อาจารย์ภัทรพงษ์ แสงไกร ให้ความเห็นถึงบทบาทขององค์การระหว่างประเทศต่อการแก้ไขปัญหามาตรา 112 Read More »

อาจารย์มาร์ค โคแกน แสดงความกังวลใจถึงการใช้มาตรา 112 อย่างเกินขอบเขตและผลกระทบต่อประชาธิปไตยของไทย

อาจารย์มาร์ค โคแกน แสดงความกังวลใจถึงการ …

อาจารย์มาร์ค โคแกน แสดงความกังวลใจถึงการใช้มาตรา 112 อย่างเกินขอบเขตและผลกระทบต่อประชาธิปไตยของไทย Read More »

Scroll to Top