Greg Raymond ANU

อาจารย์จาก ANU พูดเรื่องโอกาสพรรคก้าวไกลถูกยุบ

June 11, 2024

112WATCH สัมภาษณ์อาจารย์ Greg Raymond จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย พูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพและสถาบันกษัตริย์ รวมถึงการที่พรรคก้าวไกลกลายมาเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของสถาบัน จนอาจนำไปสู่การลงโทษทางตุลาการด้วยการถูกยุบพรรคได้

Read the interview below –

 

Site artwork by PrachathipaType

Contact Us  |  © 2024, 112Watch

Scroll to Top