112 Watch Special Report

112WATCH ผลิตรายงานล่าสุดสถานการณ์112 ของปี 2567

March 16, 2024

รายงานฉบับนี้เกี่ยวกับบทบาทขององค์กร 112WATCH ในการเผชิญหน้ากับปัญหาที่มาจากกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยเน้นที่ปี 2566 จนถึงปัจจุบันในปี 2567 ซึ่งที่ผ่านมา 112WATCH ได้ติดตามาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและให้คำแนะนำต่อสังคมไทยและปัจเจกบุคคลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากมาตรา 112 โดขใช้กรณีของตะวันและแฟรงค์ในการวิคเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากมาตรานี้ ซึ่งทั้งสองคนยังอยู่ระหว่างการอดอาหารประท้วงการถูกจองจำ อ่านได้ที่นี่

Read or download the report below –

 

Site artwork by PrachathipaType

Scroll to Top