Saowanee112

112WATCH คุยกับอาจารย์เสาวนีย์ถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย และการกำเนิดของคนรุ่นใหม่และมุมมองต่อมาตรา 112

May 12, 2023

Read the full interview below –

 

 

Site artwork by PrachathipaType

Contact Us  |  © 2021, 112Watch

Scroll to Top