Human Rights Thailand Big Interview

ผู้แทน Human Rights Watch กับมุมมองเกี่ยวกับมาตรา 112

นักวิจัยอาวุโสของ Human Rights Watch ที่ดูงานด้านเมืองไทย คุณสุนัยผาสุก กล่าวถึงบทบาทขององค์กรของเขาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากมาตรา 112

February 4, 2023

สุนัย ผาสุก นักวิจัยอาวุโสจากฮิวแมนไรท์วอตช์ ได้กล่าวถึงปัญหาที่เลวร้ายลงของมาตรา 112 โดยตอนหนึ่งของการสัมภาษณ์ สุนัยได้บอกกับ 112WATCH ว่า ต่างประเทศมองว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 112 เป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางการเมืองและเมื่อวิจารณ์ ก็มักมีปฏิกิริยาที่รุนแรง สร้างความเป็นปรปักษ์ต่อความคิดเห็นของกลุ่มสิทธิมนุษยชน เช่น HRW หรือตลอดจนรัฐบาลต่างประเทศและสหประชาชาติเป็นเรื่องปกติ โดยกล่าวว่าการแทรกแซงดังกล่าวเท่ากับเป็นการพยายามบ่อนทำลายสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

Read the full interview below –

 

Site artwork by PrachathipaType

Contact Us  |  © 2021, 112Watch

Scroll to Top