Tyrell Haberkorn 112Watch

อาจารย์ชาวอเมริกันมองถึงเรื่องการศึกษาเรื่องประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนของประเทศไทย อย่างมาตรา 112 ที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุง

April 28, 2023

Read the full interview below –

 

Site artwork by PrachathipaType

Contact Us  |  © 2021, 112Watch

Scroll to Top